Shop Event

The Practice of Chöd

The Practice of Chöd

Om de beoefening van Chöd toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, is Lama Jigmé Namgyal akkoord gegaan met het geven van onderricht over de basisprincipes van Chöd tijdens een speciaal introductieweekend in onze tempel in Nederland. Dit weekend is een buitengewone mogelijkheid voor iedereen, met een basis in Boeddhisme, geïnteresseerd in deze diepgaande beoefening. Het is daarnaast een perfecte en vereiste voorbereiding voor degenen die de wens hebben deel te nemen aan de verdiepende Chöd retraite* van 10 dagen in Nederland.  

Chöd omvat de totaliteit van het Mahayana onderricht, het combineert vaardige middelen (bodhicitta) met wijsheid (prajnaparamita), evenals tantrische visualisaties en zuivere waarneming. In Dzogchen, de grote perfectie, worden verschillende vormen van Chöd beoefend. Succes in de beoefening laat de beoefenaar in de natuurlijke staat van rigpa verblijven, bevrijd van alle angsten.

Wat is Chöd

Chöd (Tibetaans: གཅོད་, letterlijk "doorsnijden") wordt beoefend als een vaardig middel om belemmeringen en obstakels, ook wel aan te duiden als innerlijke vijanden, te doorsnijden. Zij zijn onze eigen verstorende emoties. Voorbeelden hiervan zijn karma, onwetendheid, boosheid, en in het bijzonder het dualisme van het waarnemen van het ‘Zelf’ als een individueel, gescheiden en onafhankelijke identiteit. Het is belangrijk op te merken dat we deze overwinnen door middel van Compassie. Het betekent het doorsnijden van het grijpen en koesteren van een werkelijk bestaand “ik”. Het creëert de condities om de geest van relatief bodhicitta te ontwikkelen, welke anderen als dierbaarder acht dan zichzelf, en de geest van ultiem bodhicitta, die de realiteit ziet zoals deze daadwerkelijk is.

Toegeschreven aan de grote Tibetaanse yogini Machig Labdron, de beoefening van Chöd is een uiterst effectieve en snelle tantrische methode voor het verkrijgen van realisaties op het pad naar de verlichting.

Studie voorbereiding

Thuisstudie wordt sterk aanbevolen voor alle deelnemers van dit weekend. Je ontvangt hier meer informatie over na sluiting van de registratiedatum op 20 mei.

Praktische informatie

Deelname is alleen mogelijk voor het gehele weekend)
Tijden: Vrijdag 19.30 - 22.00; Zaterdag 09.30 - 17.00; Zondag 09.00 - 17.00
Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
Attentie: Geen lunch inbegrepen

* Voor meer informatie over dit event of ovre de Chöd retraite van 3 t/m 12 augustus 2018 kun je een e-mail sturen naar nynoshca@gmail.com  Deelname aan deze retraite is alleen mogelijk na het bijwonen van dit introductieweekend of een eerdere Chöd retraite in Luxemburg.


// ENGLISH //

The Practice of Chöd

To make the practice of Chöd available for as many people as possible lama Jigmé Namgyal agreed on teaching the basics of Chöd during a special introduction weekend in our temple in the Netherlands. This weekend is an extraordinary opportunity for everyone, with some basic Buddhist knowledge, interested in this profound practice. It's also a perfect and required preparation for those who wish to join the advanced Chöd retreat* in Holland.

Chöd includes the totality of the Mahayana teachings, combining skilful means (bodhicitta) with wisdom (prajnaparamita), as well as tantric visualization and pure perception. In Dzogchen, the great perfection, different forms of Chöd are practiced. The success of the practice allows the practitioner to abide in the natural state of rigpa free from fear.

What is Chöd

Chöd (Tibetan: གཅོད་, literally meaning "cutting through") is practiced as a skillful means to cut through hindrances and obscurations that we can refer to as our inner enemies. They  are our own afflictions. Examples include karma, ignorance, anger, and in particular the dualism of perceiving the Self as an individual, separate and independent identity. It is important to note that we overcome these with Compassion. It means to cut off self-cherishing and grasping at a truly existent "I" It creates the conditions to develop the mind of relative bodhicitta, which holds others as more dear than oneself, and the mind of ultimate bodhicitta, which sees reality as it truly is.

Attributed to the great Tibetan yogini Machig Labdron, this practice of Chöd is an extremely effective and quick tantric method for obtaining realizations of the path to enlightenment.

 

Study preparations

Home Study is advised for everyone attending the weekend. You will receive more information about this after the final registration date on the 20th of may.

 

Practical information
Participation is only possible for the whole weekend, not for single days)
Location: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, Nederland
Time: Friday 19.30 to 22.00 pm; Saturday 09.30 am to 17.00 pm; Sunday 09.00 am to 17.00 pm
Language: English with simultaneous translation into Dutch.
Other: Lunch is not included.

* For more information about this event or the Chöd retreat 3 – 12 August 2018, please send an email to nynoshca@gmail.com Joining this retreat is only possible after attending this introduction weekend or the attendance of a former chöd retreat in Luxembourg. 

Tickets

Agenda