Shop Event

Public Teaching - Relationships, emotions and communication

English below

In drie teachings zal Lama Jigmé Namgyal dieper ingaan op het onderwerp relaties in de breedste zin van het woord. Ons hele leven is gevuld met relaties, al vanaf het moment dat we geboren werden, sterker nog, maanden daarvoor al! Er is een diversiteit aan het soort relaties: de relatie met onze ouders, vrienden, kinderen, familie, kennissen, collegae, op de sportclub, noem maar op. En uiteraard ook met onszelf, maar ook met totale vreemden, onze omgeving, de natuur etc. Sommige relaties zijn plezierig en geven ons energie, maar andere kunnen ons behoorlijk stress opleveren, of misschien jaloezie of zelfs woede in ons doen groeien en kosten ons enorm veel energie.

Hoe kunnen wij zelf invloed uitoefenen op het ontwikkelen en behouden van gezonde, vreedzame en bevredigende relaties? Hoe gaan we om met verwachtingen, emoties, waarden en normen en wat is échte liefde nu eigenlijk? Lama Jigmé Namgyal zal in 3 sessies dieper ingaan op de volgende (sub)onderwerpen:

  1. Hoe kunnen we omgaan met emoties en verwachtingen, die van onszelf en die van anderen
  2. Communicatie in relaties
  3. Hoe kunnen we balans houden in onze relaties met onszelf, met andere mensen, maar ook met alles en iedereen om ons heen (omgeving, natuur, dieren etc.).

De teachings vinden plaats op 24 maart, 21 april en 12 mei 2018.

 

English

In three teachings, Lama Jigmé Namgyal will go deeper into the subject of relationships in the broadest sense of the word. Our whole life is filled with relationships, from the moment we were born, in fact even months before that! There is a great diversity in the type of relationships: the relationship with our parents, friends, children, family, acquaintances, colleagues, at the sports club, you name it. And of course with ourselves, but also with total strangers, our environment, nature etc. Some relationships are pleasant and give us energy, but others can give us considerable stress, or maybe cause jealousy or even anger to grow in us and so cost us a lot of energy.

How can we personally influence the development and maintenance of healthy, peaceful and satisfying relationships? How do we deal with expectations, emotions, values and standards and what is true love really? Lama Jigmé Namgyal will go deeper into the following (sub) topics in 3 sessions:

1. How can we deal with emotions and expectations, those of ourselves and others

2. Communication in relationships

3. How can we maintain balance in our relationship with ourselves, with other people, but also with everything and everyone around us (environment, nature, animals, etc.).

This teachings will take place on march 24th, april 21st and may 12th 2018. 

Tickets

Agenda